مدل انگشتر طلا جدید 2020

انگشتر

بخش اول مجموعه‌ای”مدل انگشتر طلا” شامل ۱۵۴ تصویر از ۳۵ انگشتر جدید و سبک می‌باشد.

مدل انگشتر طلا شماره یک

انگشتر قلب، که یک قلب آن سنگدار می‌باشد.

مناسب برای مهمانی ها

وزن: ۲.۶۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره دو

انگشتر گوی

منساب برای استفاده روزانه

وزن: ۱.۸۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره سه

انگشتر طرح جواهر

مناسب برای استفاده به عنوان انگشتر جایگزین اگشتر نشان و انگشتر ازدواج

وزن: ۲.۹۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره چهار

انگشتر قلب

مناسب برای هدیه، استفاده روزانه و دورهمی ها

وزن: ۱.۸۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره پنج

انگشتر طرح خط

مناسب برای انگشتر نشان و نامزدی و استفاده روزانه

وزن: ۲.۱۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره شش

انگشتر گوی

مناسب برای مهمانی های خانوادگی

وزن: ۱.۸۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره هفت

انگشتر زیپ لاین

مناسب برای انگشتر نشان و نامزدی

وزن: ۱.۹۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره هشت

انگشتر طرح کارتیر نگین دار

وزن: ۲.۲۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره نه

انگشتر طرح کارتیر

مناسب برای استفاده روزانه و محل کار

وزن: ۲.۱۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره ده

انگشتر امضا

مناسب برای انگشتر نشان و نامزدی و استفاده روزانه

وزن: ۱.۹۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره یازده

انگشتر دو طرفه تاج

مناسب برای مهمانی ها و دورهمی های غیر رسمی

وزن: ۲.۷۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره دوازده

انگشتر گرد ساده

مناسب برای محل کار و دورهمی های رسمی و غیر رسمی

وزن: ۲.۷۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره سیزده

انگشتر اشک

مناسب برای مهمانی های رسمی و خانوادگی، و مناسب برای انگشتر نامزدی

وزن: ۲.۰۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره چهارده

انگشتر مروارید

مناسب برای مهمانی ها غیر رسمی و دورهمی های روزانه

وزن: ۱.۸۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره پانزده

انگشتر ستاره

مناسب برای استفاده روزانه و محل کار و دوزهمی های غیر رسمی

وزن: ۲.۱۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره شانزده

انگشتر دو طرفه طرح گره

مناسب برای استفاده روزانه

وزن: ۲.۰۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره هفده

انگشتر جلوا

مناسب برای استفاده روزانه

وزن: ۲.۳۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره هجده

وزن: ۲.۷۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره نوزده

انگشتر

وزن: ۲.۷۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره بیست

انگشتر گل

مناسب برای استفاده روزانه و مهمانی های رسمی و غیر رسمی

وزن: ۱.۹۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره بیست و یک

انگشتر ساده

مناسب برای استفاده روزانه، نامزدی و محل کار

وزن: ۱.۸۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره بیست و دو

انگشتر گل

مناسب برای انگشتر نامزدی و استفاده روزانه و محل کار

وزن: ۱.۹۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره بیست و سه

انگشتر طرح کارتیر

مناسب برای استفاده روزانه

وزن: ۲.۱۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره بیست و چهار

انگشتر شارون

مناسب برای خانم‌های جوان و استفاده روزانه و مهمانی‌های غیر رسمی

وزن: ۱.۷۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره بیست و پنج

انگشتر دو سر گرد

مناسب برای خانم‌های جوان و قابل استفاده در تمام مکان‌ها

وزن: ۱.۸۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره بیست و شش

انگشتر پروانه و قلب

مناسب برای انگشتر نامزدی

وزن: ۲.۷۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره بیست و هفت

انگشتر ونکلیف

مناسب برای خانم‌های جوان و قابل استفاده در تمام مکان‌های عمومی و خصوصی

وزن: ۲.۴۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره بیست و هشت

انگشتر پروانه

مناسب برای استفاده در مهمانی های خانوادگی

وزن: ۲.۷۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره بیست و نه

انگشتر قلب

مناسب برای انگشتر نشان و نامزدی

وزن: ۲.۷۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره سی

انگشتر برگ

بسیار مناسب برای استفاده روزانه

وزن: ۱.۸۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره سی و یک

انگشتر پروانه

مناسب برای دورهمی های خانوادگی و دوستانه

وزن: ۲.۲۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره سی و دو

انگشتر نگین دار بیضی

مناسب برای استفاده روزانه

وزن: ۲.۹۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره سی و سه

انگشتر طرح قلب نگین دار

مناسب برای استفاده روزانه و انگشتر نشان

وزن: ۲.۰۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره سی و جهار

انگشتر جواهر مارکیز

مناسب برای مهمانی های رسمی

وزن: ۲.۲۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا شماره سی و پنج

انگشترپروانه نگین دار

مناسب برای استفاده روزانه و مهمانی‌های رسمی

وزن: ۲.۲۰۰ گرم

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

مدل انگشتر طلا

لطفا از طریق ستارها‌ی زیر، به این مطلب امتیاز بدهید.

:به این مطلب امتیاز دهید!

مطالب پر بازدید

نوشته‌های محبوب

فروشگاه طلا و جواهر

جدیدترین مطالب

نتیجه‌ای پیدا نشد.

نوشته‌های مرتبط

جدیدترین مطالب فروشگاه طلا و جواهرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست