دستبند طلا جدید 2020 [ پارت یک ]

دستبند

بخش اول مجموعه‌ای”دستبند طلا جدید” شامل ۱۶۰ تصویر از ۲۸ دستبند جدید می‌باشد.

دستبند طلا جدید شماره یک

دستبند زنجیر دوبل به همراه هفت فلاور

طول ۱۷.۵ سانت + ۲.۵ سانت حلقه سایز

وزن: ۳.۳۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره دو

دستبند تک زنجیر به همراه دو تیکه متصل و پنج دایره آویز

۱۸ سانتیمتیر + ۲.۵ سانتیمر حلقه سایز

وزن: ۳.۱۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره سه

دستبند زنجیر زخیم به همراه دو عدد قلب سنگدار و دو عدد قلب ساده.

۱۷ سانتیمتیر + ۲ سانتیمر حلقه سایز

وزن: ۴.۴۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره چهار

دستبند تک زنجیر زخیم ساده به همراه یک آویز قلب در انتهای دستبند

۲۰ سانتیمتر طول دستبند

وزن: ۳.۲۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره پنج

دستبند تک زنجیر به تکه‌های کوچک مارکو و دو عدد تاج ساده و یک عدد تاج سنگدار بزرگ

۱۷.۵ سانتیمتیر + ۲.۵ سانتیمر حلقه سایز

وزن: ۳.۱۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره شش

دستبند زنجیر دوبل طرح دار به هراه تکه‌های کوچک گل به همراه قلب کوچگی در نتهای آویز

۱۷ سانتیمتیر + ۲ سانتیمر حلقه سایز

وزن: ۳.۰۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره هفت

دستبند تک زنجیر زخیم طرح چنل

۱۷ سانتیمتر + ۲.۵ سانتیمتر حلقه سایز

وزن: ۵.۳۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره هشت

دستبند زنجیر دوبل به همراه دایره‌های کوچک در میان زنجیر

۱۷ سانتیمتر + ۲.۵ سانتیمتر حلقه سایز

وزن: ۵.۱۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره نه

دستبند با زنجیر سفارشی طرح بیضی تراش خورده به همراه گوهای کوچک که در انتها آن یک عدد مارکو نیز می‌باشد.

۱۷ سانتیمتر + ۲.۵ سانت حلقه سایز

وزن: ۴.۱۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره ده

دستبند تک زنجیر طرح کارتیر به همراه تیکه‌های زیبا که مدل دستبند می‌باشد

۱۸ سانتیمتر + ۲.۵ سانت حلقه سایز

وزن: ۴.۶۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره یازده

دستبند زنجیر دوبل طرح مربع و گرد به همراه مفطول‌های زیبا

۱۸ سانتیمتر + ۲.۵ سانتیمتر حلقه سایز

وزن: ۳.۲۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره دوازده

دستبند زنجیر دوبل طرح بافت

۱۷.۵ سانتیمتر طول دستبند

وزن: ۵.۱۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره سیزده

دستبند زنجیر دوبل طرح بولگاری

۱۷ سانتیمتر + ۲.۵ سانت حلقه سایز

وزن: ۴.۷۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره چهارده

دستبند تک زنجیر زخیم طرح گیس بافت به همراه آویز قلب بزرگ در انتهای دستبند

۱۷.۵ سانتیمتر + ۰.۵ سانت حلقه سایز

وزن: ۵.۳۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره پانزده

دستبند تک زنجیر زخیم به همراه تیک‌های کوچک دایره به رنگ رزگلد

۱۷.۵ سانتیمتر + ۲ سانت حلقه سایز

وزن: ۴.۶۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره شانزده

دستبند زنجیر دوبل به همراه مدل‌های مختلف قلب در بین زنجیر

۱۷.۵ سانتیمتر + ۰.۵ سانت حلقه سایز

وزن: ۴.۴۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره هفده

دستبند زنجیر دوبل به همراه گوی های زیبا

۱۷.۵ سانتیمتر طول دستبند می‌باشد

وزن: ۲.۷۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره هجده

دستبند زجیر دوبل به همراه تیک‌های سفارشی

۱۷.۵ سانتیمتر + ۰.۵ سانت حلقه سایز

وزن: ۳.۰۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره نوزده

دستبند زجیر دوبل به زنجیر گردن و تکه‌های مربع

۱۷.۵ سانتیمتر

وزن: ۲.۹۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره بیست

دستبند زنجیر تک ساده به همراه تکه‌های مفطول مربعی و یک دایره گرد سنگدار

۱۷.۵ سانتیمتر + ۳ سانتیمتر حلقه سایز

وزن: ۳.۲۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره بیست و یک

دستبند زنجیر دوبل نسبتا ذخیم همراه با تکه‌های تراش خورده ونکلیف

۱۷.۵ سانتیمتر + ۲.۵ سانتیمتر حلقه سایز

وزن: ۳.۶۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره بیست و دو

دستبند زنجیر تک ساده به همراه دو ستاره یکی متصل به زنجیر یکی آویز

۱۷.۵ سانتیمتر + ۲ سانتیمتر حلقه سایز

وزن: ۳.۰۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره بیست و سه

دستبند زنجیر تک طرح دار به همراه پنچ تکه گل متصل به زنجیر

۱۷.۵ سانتیمتر + ۲ سانتیمتر حلقه سایز

وزن: ۲.۹۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره بیست و چهار

دستبند زنجیر تک طرح دار به همراه پنچ دایره دوبل طرح چنل

۱۷.۵ سانتیمتر + ۲ سانتیمتر حلقه سایز

وزن: ۴.۰۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره بیست و پنج

دستبند زنجیر تک ساده، الهام گرفته از طراحی ونکلیف

۱۷.۵ سانتیمتر + ۱.۵ سانتیمتر حلقه سایز

وزن: ۲.۴۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره بیست و شش

دستبند زنجیر تک طرح دار به همراه فلاورهای زیبا

۱۷.۵ سانتیمتر + ۱.۵ سانتیمتر حلقه سایز

وزن: ۴.۹۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره بیست و هفت

دستبند زنجیر تک طرح دار به همراه پنج قلب حلاکی شده با حروف H

۱۷.۵ سانتیمتر + ۱.۵ سانتیمتر حلقه سایز

وزن: ۴.۴۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید شماره بیست و هشت

دستبند زنجیر دوبل به همراه مربع‌های کوچک در سه رنگ زرد، رزگلد و سفید

۱۷.۵ سانتیمتر + ۱.۵ سانتیمتر حلقه سایز

وزن: ۳.۵۰۰ گرم

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

دستبند طلا جدید

لطفا از طریف ستاره‌های زیر به این مطلب امتیاز دهید.

:به این مطلب امتیاز دهید!

مطالب پر بازدید

نوشته‌های محبوب

فروشگاه طلا و جواهر

جدیدترین مطالب

نتیجه‌ای پیدا نشد.

نوشته‌های مرتبط

جدیدترین مطالب فروشگاه طلا و جواهرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست