21 النگو نازک طلا به همراه مشخصات

النگو

النگو نازک طلا یکی از مورد علاقه‌ترین مدل‌های رایج در میان النگو‌ها می‌باشد. اینبار ۲۱ مدل مختلف النگو را برای شما در کنار هم قرار داده‌ایم. این مدل النگوهای نازک همراه با وزن پهنا و عیار نیز می‌باشند.

برای دیدن تصاویر در سایز واقعی داخل موبایل بر روی تصویر ضربه بزنید و در کامپیور روی تصاویر کلیک کنید.
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۱

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۶ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۸ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک مات تراش‌دار – لبه‌ها تراش خورده نصف مات نصف براق
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۲

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۵ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۷ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک مات تراش خورده طرح اوریب
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۳

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۵ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۷ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک مات تراش خورده – طرح تراش گرد و نازک
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۴

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۵ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۷ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک مات تراش‌دار – طرح تراش پرانتز  و دایره
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۵

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۵ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۷ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک مات تراش‌دار براق – طرح تراش اریب بلند
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۶

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۵ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۷ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک مات تراش‌دار  – طرح تراش مارکیز دوبل
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۷

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۵ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۷ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک مات تراش‌دار  – طرح تراش رعد
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۸

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۵ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۷ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک مات تراش‌دار  – طرح تراش پروانه
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۹

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۵ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۶ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک ساده براق آینه‌ای
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۱۰

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۵ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۶ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک براق تراش‌دار – طرح تراش رعد ریز
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۱۱

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۵ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۷ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک براق تراش‌دار گوارس‌دار – دور النگو گوارسه متوسط به همراه یک تراش کامل به عنوان خط جدا کننده، طرح تراش تیریبل مارکیز (گندمی)
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۱۲

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۶ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۸ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک براق تراش‌دار – طرح تراش رعد تریبل می‌باشد.
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۱۳

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۶ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۸ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی نازک تخت طلا مات تراش‌دار – طرح تراش دور لبه‌ها به همراه یک تراش ۱.۵ میلیمتری در وسط النگو
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۱۴

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۶ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۸ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک مات براق – مدل النگو تخت وسط مات لبه‌ها براق
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۱۵

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۶ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۸ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک مات تراش‌دار – طرح تراش اریب چهارتایی
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۱۶

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۶ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۸ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک مات طرح شش ضلعی یا لانه زنبوری
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۱۷

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۵ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۷ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک مات تراش‌دار – طرح تراشد گرد و پرانتز
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۱۸

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۶ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۸ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک مات تراش‌دار – مدل تراش سه ردیف مارکیز اریب به همراه تراش لبه‌ها وسط کار مات
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۱۹

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۶ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۸ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک مات تراش‌دار – مدل تراش پروانه‌ای ریز لبه کار وسط مات
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۲۰

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۶ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۸ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک تراش‌دار – نزدیک به لبه‌ها یک دور کامل و وسط مارکیز اریب ریز سه خط (مدل گوارس دار این النگو را بالا دیدیم)
النگو نازک طلا

مشخصات النگو طلا نازک شماره ۲۱

 • نوع فلز: طلا
 • عیار طلا: ۸K
 • وزن طلا: ۶ گرم
 • نوع سنگ: ندارد
 • پهنا: ۸ میلیمتر
 • مورد استفاده برای خانم‌ها
 • النگوی طلا نازک مات تراش‌دار – طرح تراش حلال و مارکیز

لطفا از طریق ستارهای زیر به این مطلب امتیاز دهید.

:به این مطلب امتیاز دهید!

مطالب پر بازدید

نوشته‌های محبوب

فروشگاه طلا و جواهر

جدیدترین مطالب

نتیجه‌ای پیدا نشد.

نوشته‌های مرتبط

جدیدترین مطالب فروشگاه طلا و جواهرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست